คณะกรรมการ ปี 2556

คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยประกอบด้วย

(ประธานสภาคณบดี)

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

(ที่ปรึกษา)

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

(รองประธานสภาคณบดีอันดับที่ 1)

รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(รองประธานสภาคณบดีอันดับที่ 2)

รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ภูวดล บุตรรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ พงษ์ศิริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย เทียนทอง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มล. กุลธร เกษมสันต์ มหาวิทยาลัยรังสิต