ทีมเลขานุการ ปี 2560

เลขานุการสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยประกอบด้วย

(หัวหน้าคณะทำงานเลขานุการ)

ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล มหาวิทยาลัยมหิดล

(ที่ปรึกษา)

ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

(รองหัวหน้าคณะทำงาน)

ผศ.ศศิธร แก้วมั่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(คณะทำงาน)

ผศ.ดร. อรรณพ หมั่นสกุล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

(คณะทำงาน)

อ.สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(คณะทำงาน)

อ.พฤกษา ดวงผาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

(คณะทำงาน)

ผศ.ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติสถาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(คณะทำงาน)

ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์