ข่าว สคทส.

การประชุมสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม IT404 คณะ ICT ม.มหิดล

การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยสามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ Angsana Laguna Phuket จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2014 Third ICT Intenational Student Project Conference (ICT-ISPC 2014)"

ในวันที่ 26 -27 มีนาคม 2557 ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Tokyo University Student Project Conference (TUAT) ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเชีย

การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยสามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ทองสมบูรณ์คลับ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ จัดงานประชุมวิชาการ NCIT2014

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เวลา13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3-6 อาคารอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การประชุมคณะกรรมการการจัดประกวดโครงการนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3-1 อาคารอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์