สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกปัจจุบัน

 1. คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)
 7. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 8. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
 9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท)
 10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 11. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 12. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 13. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 14. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 15. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
 16. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 17. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 18. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 19. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 20. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา