รายชื่อนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557

(ไม่มีวีดีโอแนะนำตัว)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นางสาวรสริน สุขเกษม
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/91MdbJ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
นางสาวชฎาทิพย์ จารุรัตนชัย
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/QdI1ry
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายอัษฎาวุธ ทวีธรากุล
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/mKrOsJ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นางสาวสาริณีย์ ศาสนกุล
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/VdZL8H
มหาวิทยาลัยสยาม
นายวงศ์วริศ สมปราโมทย์จิต
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/5H2LDB
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาววนิดา แซ่ตั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/0XJnDm
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายเกียรติบดินทร์ ประภาสะโนบล
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/2EGL3N
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายวิมล พงษ์เพชร
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/khJ9XL
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกฤตณัฐ สุทัศนานนท์
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/S9mQbX
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายอภิชาติ จ้อยสว่าง
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/ejXSKU
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นายวรดร เสมอวงค์
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/sxjfoq
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาวกัญญาวีร์ ฌวิลกรณ์
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/4Fuso6
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธนชาติ วิวัฒนภูติ
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/pXNmlo