การประชุมคณะกรรมการการจัดประกวดโครงการนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556

การประชุมคณะกรรมการการจัดประกวดโครงการนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3-1 อาคารอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์