การประชุมสภาคณบดี IT สัญจร ครั้งที่ 1

การประชุมสภาคณบดี IT สัญจร ครั้งที่ 1 ณ เชียงคาน สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
IT Powerful Community with the Friendship Unity

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560