การประชุมคณะกรรมการวิชาการ จัดงานประชุมวิชาการ NCIT2014

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ จัดงานประชุมวิชาการ NCIT2014

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เวลา13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3-6 อาคารอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์