การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557

การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยสามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ทองสมบูรณ์คลับ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา