การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2557

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา