การประชุมสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม IT404 คณะ ICT ม.มหิดล